Info
QA_IMI

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

              หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ WUQA-P เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท (2) ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (3) ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร โดยผลการประเมินสรุปคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของหลักสูตร 4.07 คะแนน

          โดยปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2562   การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินตามระบบ WUQA-P ประกอบด้วย 2 เกณฑ์หลัก (2P) 11 เกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย

                    P1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร

            P2 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

          ซึ่งกรรมการได้เล็งเห็นจุดแข็งของหลักสูตร คือ โครงสร้างหลักสูตรมีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย, มีระบบการกำกับติดตามภาระงานคณาจารย์อย่างเป็นระบบในทุกมิติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ, นักศึกษาพึงพอใจกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับดีมาก, และมีสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนพร้อมและเพียงพอกับนักศึกษา และกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ปัญหาเรื่องการจัดการเวลาในการทำงาน group assignments ในช่วงการเรียน online ของนักศึกษา, เพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางสาขาวิชาฯ จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในลำดับต่อไป