Info
ศิษย์เก่า IT

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเย็นฤดี ชาญวิรวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง พิจารณาและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

         ในการนี้ จากมติคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคือ นางสาวเย็นฤดี ชาญวิรวงศ์ ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่งของเราที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน เป็นความภาคภูมิใจของสาขาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

นางสาวเย็นฤดี ชาญวิรวงศ์

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

Master
of Science in Information Technology (International program)

มหาวิทยาลัยชินวัตร

2550

ประวัติการทำงานและรางวัลที่ได้รับ

 

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)

Senior Project Manager

WeInvest

2019 – ปัจจุบัน

Agile Coach

Freelancer

2018 – ปัจจุบัน

Project Manager, South East Asia

Experian PLC

2017-2019

Scrum Master/Project Manager

Azure Computer Thailand

2015-2017

Project Manager

Progress Software

2012-2015

Senior Analyst Programmer

International Financial Data Services

2008-2012

Associate Analyst/Programmer

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

2002-2008