Info
ศิษย์เก่า IT

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

         ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง พิจารณาและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

          ในการนี้ จากมติคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่งของเราทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน เป็นความภาคภูมิใจของสาขาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2553

 

ประวัติการทำงานและรางวัลที่ได้รับ

 

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(หัวหน้างานจัดการความรู้)

กรมการขนส่งทางบก

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2559

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรมการขนส่งทางบก 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4

 

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3