Info
IT walailak

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับ นายธนากรณ์ จันทขันธ์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563

        ตามที่สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2021 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้มีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564

          ในการนี้ สมาคิมฯ ได้มอบรางวัลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีการศึกา 2563 ให้ นายธนากรณ์ จันทขันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนายธนากรณ์ จันทขันธ์ เป็นผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น และมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าว สร้างความภูมิใจให้สาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ และผู้อื่นได้เอาเป็นแบบอย่างในลำดับต่อไป