Info
IT-Student

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ITD) “อาจารย์ที่ปรึกษาพบประชาชน”

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบประชาชน” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลชั้นปีที่ 3 โดยมี อ.ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง และ อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          โดยภายในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาคนใดมีปัยหาเรื่องการลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้แก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ทันท่วงที และจบการศึกษาตามแผนการศึกษาปกติ รวมไปถึงสอบถามปัญหาต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เล่าปัญหาของตนเอง และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้

          ทางหลักสูตรฯจะจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุก ๆ ภาคการศึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง และหากเจอปัญหาทางหลักสูตรจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันเวลา และหากนักศึกษาคนใดมีปัญหาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษารวมไปถึงอาจารย์ในหลักสูตรได้ทันที ทุกเวลา ซึ่งจากการจัดการดังกล่าวทำให้หลักสูตรไม่มีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 จึงเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรและการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดี