Info
IMI

นักศึกษาหลักสูตร IMI สอบโครงงาน 1 เตรียมตัวทำโครงงาน 2

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบโครงงาน 1 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำโดย ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน 1 และมีอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้

          การสอบโครงงาน 1 นั้นเป็นการสอบวัดประสิทธิภาพของนักศึกษาในการเรียนที่ผ่านมา โดยวัดผลโครงงานที่ทำด้านเนื้อหาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างระบบเสมือนจริงโดยมีความครบถ้วยของข้อมูลตามขอบเขตของเนื้อหาได้ ด้านการนำเสนอมีความพร้อมในการนำเสนอ การตอบคำถาม ซึ่งจากผลการปรเมินพบว่านักศึกษามีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน ส่งผลให้ผลงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาต่อในรายวิชาโครงงาน 2 ได้

          หลักสูตรฯเล็งเห็นความสำคัญของรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษานำไปต่อยอดเพื่อทำโครงงาน และนำประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยหลักสูตรมั่นใจว่านักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะจบไปแบบมีคุณภาพ มีทักษะในการทำงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแน่นอน