Info
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

หลักสูตร IMI เปิดบ้านโชว์ของ แสดงผลงาน ต้อนรับน้องๆคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์จัดแสดงผลงานอาจารย์และผลงานนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ณ อาคารวิชาการ 6
          โดยศูนย์บริการการศึกษาได้จัดโครงการ “ค่ายวิชาการชุดสันติสุขที่ 506 ชุดควบคุมที่955 ร่วมกับโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ” นำนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการระบบ macOS/Windows ห้องปฏิบัติการโลกความจริงเสมือน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความพร้อมและความทันสมัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ ในการนี้ทางหลักสูตรได้พานักเรียนจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรพร้อมทั้งจัดแสดงผลงานต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าใจข้อมูลของหลักสูตร รวมไปถึงการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
          ทางหลักสูตรหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์มีความยินดี ที่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ มาเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการของทางหลักสูตร และขอบคุณศูนย์บริการการศึกษาที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้น้องๆได้มีโอกาสค้นหาหลักสูตรที่ชอบ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในอนาคต