Info
AI-Platform

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ลงนาม MOU กับ บริษัท Chunghwa Telecom International Business Group ประเทศใต้หวัน

        เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมร่วมกับบริษัท Chunghwa Telecom International Business Group ประเทศใต้หวัน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting
        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายและส่งเสริมให้สำนักวิชาหรือสาขาวิชาต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานจากภายนอกรวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสร้างความร่วมมือกับบริษัท Chunghwa Telecom International Business Group ประเทศใต้หวัน ลงนาม MOU เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของ AI Platform และหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการนำ platform มาใช้เพื่องานวิจัยและสร้างความเชี่ยวชาญให้มากยิ่งขึ้น
        ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ บริษัท Chunghwa Telecom International Business Group ประเทศใต้หวัน ที่ให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ พัฒนาแนวทางใหม่ ๆ รวมไปถึงการเรียนการสอน และการทำวิจัยในอนาคต