Info
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

หลักสูตร IMI เปิดบ้านโชว์ของ แสดงผลงาน ต้อนรับน้องๆคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

         เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์จัดแสดงผลงานอาจารย์และผลงานนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง ณ อาคารวิชาการ 6
          โดยศูนย์บริการการศึกษาได้นำนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการระบบ macOS/Windows ห้องปฏิบัติการโลกความจริงเสมือน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความพร้อมและความทันสมัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ ในการนี้ทางหลักสูตรได้พานักเรียนจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรพร้อมทั้งจัดแสดงผลงานต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าใจข้อมูลของหลักสูตร รวมไปถึงการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
          ทางหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์มีความยินดี ที่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง มาเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการของทางหลักสูตร และขอบคุณศูนย์บริการการศึกษาที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้น้องๆได้มีโอกาสค้นหาหลักสูตรที่ชอบ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในอนาคต

Facebook Comments Box