Info
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

หลักสูตร IMI ติดตามความก้าวหน้า จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน 1

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้ารายวิชาโครงงาน 1 ณ อาคารวิชาการ 6 และอาคารวิชาการ 3 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรรมการ
        กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของหัวข้อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสะท้อนปัญหาการทำงาน และนำข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อโครงงานมาปรับปรุงให้การทำโครงงานมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้จริง
          อย่างไรก็ตามหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการทำโครงงานออกมาได้ตามขอบเขตโครงงานและตามกำหนดระยะเวลา

Facebook Comments Box