Info
ตีพิมพ์บทความจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล SCOPUS Q1

สาขาวิชาการจัดสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ในโอกาสได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Culture Knowledge Graph Construction Techniques ในวารสาร Education for Information ซึ่งอยู่ใน Quartile 1 ในฐานข้อมูล  Scopus

อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่

  • ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation)
  • ด้านห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
  • ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศแบบถาวร และการทำให้เป็นดิจิทัล (Digital preservation and Digitization)
  • ด้านระบบการจัดระบบความรู้ (Knowledge Management System – KOS)
  • ด้านออนโทโลยีและข้อมูลเชื่อมโยงแบบเปิด (Ontology and Linked Open Data)

โดยบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในครั้งนี้เกิดจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวัฒนธรรมโดยการนำเทคโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกราฟความรู้ทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้ผู้สนใจศึกษา

ทางสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านในสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่มีความสนใจและใช้ในการทำประโยชน์ในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

Facebook Comments Box