Info

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์ และ สื่อ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 สาขาวิชาการจัดสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์ และ สื่อ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปวิรศา ประดิษฐ์ศร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาด้าน “บุคลิกภาพ” ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การทำงาน และ การดำเนินชีวิต

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในเรียน และการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคล ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ตนเองในการแสดงออกตอบสนองต่อผู้อื่น เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรบในครั้งนี้ไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ทั้งในการของการเรียน และ การทำงาน อันเป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการออกไปสหกิจศึกษาในอนาคตของนักศึกษา

          ทั้งนี้หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ภายนอก อันเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและสถานประกอบการในอนาคต และรวมไปถึงการพัฒนาทัศนคติ ความคิดจากภายในที่จะส่งผลต่อการแสดงออกผ่านบุคคลิกภาพของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมทั้งในการทำงานและการเรียนในอนาคต

Facebook Comments Box