Info

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Open House ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ จังหวัดราชบุรี

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดี/รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมงาน Open House ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หอปรชุม St. Francis โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

         ซึ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นอย่างดี

         ทั้งนี้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้กับนักเรียนที่สนใจและการทำ Portfolio เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสมัครเรียนในรอบ Portfolio ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

         ทางสำนักสารสนเทศศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้อนุเคราะห์สำนักวิชาสารสนเทศาสตร์เข้าร่วมงาน Open House ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษา ณ ที่นี้ด้วย

         โดยในปีการศึกษา 2566 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio 1.1 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/infomatics.wu และ หากสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

 
Facebook Comments Box