Info

นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Application ด้วย อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework)

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดอบรมเสริมความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 3 ภายใต้รายวิชาการจัดการเพื่อบริการสารสนเทศดิจิทัลสำหรับองค์กร (Management of Digital Information Management for the Organization) ในหัวข้อ การพัฒนา Application ด้วย อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ทั้งนี้ อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework) เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับสร้างแอปพลิเคชันในยุค 5G ที่สามารถเชื่อมโยงและรองรับการประมวลผล การแสดงผล การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service และนักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อได้ลงมือออกแบบและพัฒนา Application เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ต่อใน Google play store เพื่อเป็นการต่อยอดจากการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรไปสู่การพัฒนา Application ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

 

          สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework) ได้ที่ http://www.arsa.ai/ รวมไปถึงศึกษา ARSA Script ได้ที่ https://sarosworld.com/ARSAScriptHelp/ และช่องทางการติดต่อได้ที่ Facebook ARSA Framework หรือ คลิก https://www.facebook.com/ARSA-Framework-347914055725580/ 

Facebook Comments Box