Info
เพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ

ชุมชนตำบลกลายมีความต้องการจะนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชน ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชุมชน (ข้าวซ้อมมือและลูกหม่อน (Mulberries) ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ทักษะผู้ประกอบการ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เกษตรกรรมปลอดภัยและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชุนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่วัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ

1) เพื่อพัฒนาส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

2) เพื่อการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG

3) เพื่อจัดทำข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความบูรณ์ ครอบคลุม ในทุกพื้นที่

รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 1) การจ้างงานผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่ 2) การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวซ้อมมือและผลหม่อน) ประกอบด้วยแผนงานหลัก ได้แก่ (1) งานศึกษาวิเคราะห์สินค้าและบริการของชุมชนตามความต้องการของตลาด (2) งานยกระดับมาตรฐานพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน (3) งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์ และ brand สินค้าเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นมีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง (4) งานออกแบบและวางแผนการตลาด และขายสินค้า ทั้งแบบ online / off-line และทั้งในและต่างประเทศ และช่องทาง U2T Market Place Platform และ (5) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชุนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่โดยดำเนินการจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่รวมทั้งการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

1) เชิงปริมาณ

– เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 8 คน

– ชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมและผลักดัน ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนอย่างน้อย 20 ครัวเรือน

– ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้ ร้อยละ 5 และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 15 ของต้นทุนต่อปี

– เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

2) เชิงคุณภาพ

– เสริมศักยภาพของบุคลากรที่มาทำงานในโครงการภายใต้พี่เลี้ยงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

– เกิดการพัฒนาอาชีพหลักในพื้นที่ เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยฝีมือของบุคลากร

– เพิ่มอาชีพชี เสริมช่วยให้ชุมชนและคนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

– ชุมชนมีข้อมูลในการศึกษาง่ายต่อการพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ

– เกิดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่และมีการพัฒนาเยาวชนให้มีความหวงแหนบ้านเกิด – เกิดกลยุทธ์ นวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

– เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการ สร้างพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG

Facebook Comments Box