Info
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทัล

บัณฑิตป้ายแดง..สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ปี 2563 และ 2564

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จ

            ในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 จำนวน 26 คน โดยมีทั้งบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยม บัณฑิตผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ และบัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่กิตติการ

ทางสาขาวิชาฯหวังว่าบัณฑิตที่จบไปจะเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพ เป้าหมาย โดยมีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเรียนไปในแนวทางด้านการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ทั้งบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการ พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

Facebook Comments Box