Info
นักศึกษา DCM ศึกษาดูงาน

นักศึกษา DCM ออกตะลุย ศึกษาดูงานสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรฯ ศึกษาดูงานในหน่วยงานและสถานประการต่างๆ มากกว่า 4 แห่ง นำโดยอาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย และนายเมธัส อินทร์ทองปาน นักวิชาการประจำหลักสูตรฯ

โดยในวันที่ 1 ของการศึกษาดูงาน (26 มีนาคม 2566) ทางหลักสูตรฯได้นำนักศึกษาไปตะลุยด้วยกันถึง 2 แห่ง ได้แก่ 1. กิจกรรมเรียนรู้จาก นิทรรศการศิลปะรวมสมัย ณ หอศิลป์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา และ 2. โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น สงขลา พิพิธภัณฑ์โรงสี สถานที่ท่องเที่ยว ริมทะเลสาบสงขลา (ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการของการทำงานและการบริหารจัดการแห่งเรียนรู้ในเชิงการส่งเสริมวัฒนธรรมของหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง และในวันที่ 2 ของการศึกษาดูงาน (27 มีนาคม 2566) ทางหลักสูตรได้รับเกียรติจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการ นวัตกรรมการบริการ และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล และในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดมุมด้าการตลาด รวมเรียนรู้แผนการตลาด พร้อมกับได้รับฟังบรรยายเนื้อหาดีๆ ในหัวข้อ บริการและการพัฒนานวัตกรรมบริการ และกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล

 

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ทางหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงานที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี และให้เกียรติพาเยี่ยมชมหน่วยงานและสถานประกอบการของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสถัดไปทางหลักสูตรฯจะร่วมมือกับหน่วยงานของท่านในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆต่อไป

Facebook Comments Box