Info

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ ธนภร เจริญธัญสกุล
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ– การโฆษณา
– การสื่อสารการตลาด
– การบริหารองค์การสื่อมวลชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672265 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2265 , 2206-7
E – mailctanapor@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672275 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72275 , 72206
E – mailjfareeda@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-676754 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76754 , 72206-7
E – mail attanan.ta@wu.ac.th
อาจารย์ บุศรินทร์ นันทะเขต
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672292 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72292 , 72206-7
E – mailattanan.ta@wu.ac.th
อาจารย์ รจเรศ ณรงค์ราช
ความเชี่ยวชาญ– ศึกษาผลกระทบจากสื่อมวลชนต่อสื่อพื้นบ้าน (หนังตะลุง)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-676746 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76746 , 72206-7
E – mailnrotjare@wu.ac.th
อาจารย์ วรรณรัตน์ นาที
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-6776747 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76747 , 72206-7
E – mailnwannara@wu.ac.th