อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ– Web Services
– Mobile Web Services
– Location Based Services
– Wireless GIS
– Geographic Information System
– Mobile Applications, Mobile Programming
– Web Services Compression Frameworks
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672284 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2284 , 2206-7
E – mailrsasitho@wu.ac.th
ดร. เชาวนันท์ ขุนดำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ– Virtual reality
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672661 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2661 , 2206-7
E – mailchaowanan.kh@wu.ac.th
ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672294 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2294 , 2206-7
E – mailcsomjit@wu.ac.th
ดร. ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274-2547 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274-2547 , 2206
E – mailpatibut.pr@wu.ac.th
โกสินทร์ กาฬรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274 , 2206-7
E – mailkosin.ka@wu.ac.th
ดร. พรพล ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ– การค้นคืนสารสนเทศ
– การทำเหมืองข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672282 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2282 , 2206-7
E – mailpatibut.pr@wu.ac.th
วิทยา หอทรัพย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672252 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2252 , 2206-7
E – mailwitthaya.ho@wu.ac.th
ดร. วรัญญู วรชาติ
อาจารย์
เชี่ยวชาญ– Computer Graphics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2274, 0-7567-2204 2207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274, 2204 2207
E-mailvarunyu.vo@wu.ac.th