Info

นักวิชาการ

นายวีรยุทธ์ บุญพิศ
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
นายเมธัส อินทร์ทองปาน
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายณัฐชา ศิลากุล
นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672547
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72547
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายพนรัญชน์ จันทร์ปรุง
นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672535 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72535
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ
นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672533
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72533
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ
นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-676753
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76753
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นางสาวสุชานันท์ จันมณี
นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672204
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72204
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายจิรพงศ์ ชูเกื้อ
นักวิชาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72501
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายอาทิตย์ รักษ์วงศ์
นักวิชาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72501
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัสราภรณ์ มนุญญานนท์
นักวิชาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72502
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยะนุช จิตตระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672400 , 075-672212
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72209
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นางสาวฤดียา พัฒนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672206 , 075-672207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72206 , 72206
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นางออนอุไร แก้วอุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672451 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72451 , 72206
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

 

พนักงานธุรการ

นางรชาญา ศิริกุลชัยกิจ
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672206 , 075-672207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72206, 72207
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายช่างเทคนิค

นายทรงวุธ สองพิมพ์
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501 , 075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72501 , 72502
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายเพชรดนัย ว่องไวรัตนกุล
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501 , 075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72501 , 72502
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายไพฑูร เทพภักดี
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72501
E – mail[email protected]

รายงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คู่มือการปฎิบัติงาน