โครงการสีเขียว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ความก้าวหน้า
การปรับปรุง 80%

 1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
        สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีห้องธุรการสำนักวิชาฯ อยู่ชั้นที่ 1 และห้องพักคณาจารย์อยู่ชั้นที่ 2

ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
รายละเอียด : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีจำนวนบุคลลากรดังนี้

คณาจารย์

38 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

16 คน

นักวิชาการ

8 คน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3 คน

พนักงานธุรการ

2 คน

นายช่างเทคนิค

3 คน

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชวยประหยัด พลังงาน
      หลอด LED ประหยัดไฟ
      ตู้เย็นติดประหยัดไฟเบอร์ 5

การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
      N/A

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2564

โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
     มาตรการใช้ไฟฟ้า มีการกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้าดังนี้   
     1)  ในห้องธุรการสำนักวิชาฯ มีนโยบายลดพลังงานโดยการ เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา  9.00 น. และปิดเวลา 16.00 น.
     2) ใช้แสงจากธรรมชาติโดยการเปิดมูลี่แทนการเปิดไฟในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดไฟ โดยการปิดไฟบางจุด
     3) เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องธุรการสำนักวิชาจะ Set เมนู Stand by เซ็ทหน้าจอไว้ในช่วงพักเที่ยง
     4) ปิดไฟปิดเครื่องปรับอากาศ (โซนทำงาน) ตอนพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.

นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
      – เน้นการใช้กระดาษหน้าเดียวในการพิมพ์เอกสาร และพิมพ์เอกสารโดยเซ็ทเป็นใช้กระดาษ 2 หน้า
      – ลดการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบ e-office, การใช้ระบบจองรถมหาวิทยาลัย เป็นต้น
      – ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงจากพลาสติก
      – รณรงค์การใช้แก้วเก็บความเย็นแทนการใช้แก้วจากพลาสติก
      – ใช้กล่องใส่อาหารหรือใช้ตระกร้าใส่สิ่งของ ลดการใช้ถุงจากพลาสติก

โครงการรณงค์การรีไซเคิลขยะ

การจัดการขยะมีพิษ

การจัดการขยะอินทรีย์

การบำบัดขยะอนินทรีย์

การจัดการน้ำเสีย

ข้อมูลการใช้น้ำ (จากส่วนกลาง)

ปี พ.ศ.

น้ำประปา (ลบ.ม.)

น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)

2560

111,386

0

2561

121,386

0

2562

169,381

0

โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน

การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน

จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

  • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน
  • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 7 คัน

ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University 

นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

       – นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเข้า
       – ภาพถ่ายทางเดินรถจักรยาน (มีบุคลากรขี่จักรยาน) และ ทางเดินเท้า (มีบุคลากรเดิน)

รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1. โครงการวิจัยและทุน : ทุน บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ชื่อโครงการ : การสร้างโปรแกรมประยุกต์ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปากพนัง ทางโครงการได้ทำการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปากพนัง โดยได้ทำการอบรมไปทั้งหมด 3 ครั้ง โดยสามารถสร้างนักวิจัยท้องถิ่นได้ทั้งหมด 11 คน ซึ่งสามารถแยกเป็นเครือข่ายการตรวจติดตามคุณภาพน้ำได้ทั้งหมด 8 เครือข่าย แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล 6 เครือข่าย เทศบาล 1 เครือข่าย และชาวประมงผู้ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำปาก 1 เครือข่าย ครอบคลุมจุดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมด 20 จุด

จำนวนวิจัยทั้งหมด

จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ :

1. ชื่อบทความ : People and data: two factors for sustainable development of water quality management in Pak Phanang river basin (โปสเตอร์)
ผู้เขียน : Karanrat Thammarak1, Chuthamat Rattikansukha2, Jenjira Kaewrat2, Rungruang Janta2, Surasak Sichum3
ชื่อการประชุม : The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019)
สถานที่ประชุม : Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562

2. ชื่อบทความ : Development Web and Mobile Application and Open Data Platform for Water Quality Management in Pak Phanang river basin (บรรยาย)
ผู้เขียน : Karanrat Thammarak; Chuthamat Rattikansukha; Jenjira Kaewrat; Rungruang Janta; Surasak Sichum
ชื่อการประชุม : 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (CENVIRON 2019) สถานที่ประชุม : Langkawi, Kedah, Malaysia ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/11/2562

จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสี่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุมนิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนากิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top