Info
Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการเรียนการสอน
ข่าวกิจกรรม
ความภาคภูมิใจ
แสดงความยินดี

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์ และ ผศ.เจริญพร บัวแย้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ