Info

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเเละสื่อดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเเละสื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Information Science Program in Digital Information and Media Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศเเละสื่อดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Information Science (Digital Information and Media Management )

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศและสื่อในองค์กรดิจิทัลโดยเน้นสามองค์ประกอบหลักคือ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล และวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน ตามแนวโน้มและทิศทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)

  

 

วัตถุประสงค์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 (1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล[1] ในองค์กรดิจิทัล [2] โดยเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล

(2)  มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัลได้เป็นอย่างดีโดยผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลในการแก้ปัญหาการทำงานได้

 (4) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิจัย การจัดการสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี

(5)  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในอนาคต

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เป็นบัณฑิตที่มี
(1) สมรรถนะเฉพาะด้าน (Specialized Competencies) ได้แก่ ความสามารถในการสนับสนุนการบริการในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ
(2) สมรรถนะด้าน Technical and ICT competencies เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
(3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการบริหารโครงการ ด้านการถ่ายทอด เปลี่ยนแปลงบริการ ด้านความสามารถในการนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership) ด้านการจัดการทั่วไป และด้านการวิจัย

แนวทางประกอบอาชีพ

1. นักสารสนเทศ
2. บรรณารักษ์
3. บรรณารักษ์ดิจิทัล
4. ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล
5. ภัณฑารักษ์ดิจิทัล
6. นักจดหมายเหตุ
7. ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ
8. ผู้จัดการทรัพยากรการเรียนรู้
9. ผู้สนับสนุนการใช้สารสนเทศภายในองค์กร
10. นักวิจัยสารสนเทศในหน่วยงาน
11. นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน
12. นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
13. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
14. ผู้ดูแลเว็บ
15. ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
16. ผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์
17. นักออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
18. นักออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในสถาบันสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการจัดการสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 13,200.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 158,400.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต  
  (1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต  
  (3) กลุ่มสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต  
  (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต  
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 118 หน่วยกิต  
  (1) กลุ่มวิชาแกน 81 หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต  
  (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต  
       
       
       
3. หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต  

ช่องทางการติดต่อ

ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ มวล.  DCM_WU DCM_Walailak