Info

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร  มคอ 2

ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy  Program in Management of Information Technology Innovation (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Management of Information Technology Innovation)

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยึดมั่นการเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ 
   1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 
   2.  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
   3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
   4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 วิสัยทัศน์ของสำนักวิชา
ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN ) โดยมีพันธกิจ ดังนี้
   1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล 
   2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล

ปรัชญา ความสำคัญ
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นได้ ตลอดจนมีความตระหนักในคุณค่างานวิจัยที่ส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   1. ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
   2. อธิบายเนื้อหาสาระหลักที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. เลือกระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
   4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ 
   7. ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      810,000  บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  135,000  บาท

นักศึกษาต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร    1,035,000บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา   172,500  บาท

แผนการศึกษา

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672204