Info

Information Technology and
Digital Innovation

Program  มคอ 2

Bachelor of Science Program in Information Technology and Digital Innovation

Degree

Bachelor of Science (Information Technology and Digital Innovation)

Philosophy

    Information Technology and Digital Innovation program of School of Informatics, Walailak University focuses on building the qualified information technology professionals who can perform in the target career practically. They can integrate both information technology and management and work in real world. The study is provided with two major themes: Application development and IT services. The graduates are also expected to have professional ethics.
Information Technology and Digital Innovation program realizes the importance of human resources development in Information technology to prepare for the country development under the 20 years Thailand’s national strategic plan. It includes the preparation for the industries’ requirement in new economy to make Thailand more stable, prosperous, and sustainable.

Program Learning Outcomes (PLOs)

 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 8. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
 3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 7. อย่างเหมาะสม
 1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

Desirable Characteristics of the Course

 1. Our graduates would have morality and be ethical at work concerned with Information Technology in particular.
 2. Our graduates would have knowledge and skills on the information system development. They are capable to apply their knowledge for system development and problem solving.
 3. Our graduates are able to apply their knowledge and skills for system development in practical. They are able to work in the target career.
 4. Our graduates would have the idea that keep pace in the changing world. They are able to choose the appropriate information technology for working which open to the new idea. They would be responsible for themselves and society. They are able to do analysis and synthesis in order to the appropriate operation.
 5. Our graduates would have communication skills. They would work as the good team players and be able to adapt themselves to others.
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Career path

 1. Web Programmer
 2. Mobile Programmer
 3. Full Stack Developer
 4. Cloud Application Developer
 5. Frontend/Backend Developer
 6. System Analyst
 7. Software Tester
 8. Computer Technical Officer
 9. IT Entrepreneur

Fees

Fees per semester 15,800.- Bath
Tuition Fees for the program 189,600.- Bath
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Program structure

Total credits not less than 164 Credits (4 years)

(1) Language20 Credits
(2) Humanities8 Credits
(3) Science and Mathematics8 Credits
(4) Integrated education4 Credits
(5) Information Technology4 Credits
(1) Core courses12 Credits
(2)  Major Required courses63 Credits
(3) Major Elective Courses24 Credits
(3) Cooperative education17 Credits
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Institutions that approve and teach

Walailak University

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Approved by the University Council

August 11, 2018

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Admission Criteria

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Certificate

Office of the Higher Education Commission : OHEC

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Study path

The graduates may continue their education in master degree and Ph.D. degree in computer,information technology, or related field at any domestic and abroad education institutes.

 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์

 IT Walailak

Scroll to Top