Info

Innovation of medical informatics

Program  มคอ 2

Bachelor of Science Program in Innovation of Medical Informatics

Degree

Bachelor of Science (Innovation of Medical Informatics)

Philosophy

         Innovation of Medical Informatics program of School of Informatics, Walailak University focuses on building the qualified medical informatics professionals who can perform in the target career practically and have professional ethics. The graduates can integrate both information technology and medical and work in real world. The study focuses on information system development and medical data analysis.

Program Learning Outcomes (PLOs)

 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 8. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
 3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 7. อย่างเหมาะสม
 1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

Desirable Characteristics of the Course

 1. Our graduates would have morality and be ethical at work concerned with medical informatics in particular.
 2. Our graduates would have knowledge and skills on the medical informatics and knowledge on the process of medical informatics. They are capable to apply their knowledge for system development and problem solving.
 3. Our graduates are able to apply their knowledge and skills for medical information system development and medical data analysis.
 4. Our graduates would have the idea that keep pace in the changing world. They are able to choose the appropriate information technology for working which open to the new idea. They would be responsible for themselves and society. They are able to do analysis and synthesis in order to the appropriate operation.
 5. Our graduates would have communication skills. They would work as the good team players and be able to adapt themselves to others.
IMI
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Career path

 1. Medical Information System Developer
 2. Medical Data Analyst
 3. Computer Technical Officer
 4. System Analyst
 5. Programmer
 6. Information Technology Technical Officer

Fees

Fees per semester 14,800.- Bath
Tuition Fees for the program 177,600.- Bath
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Program structure

Total credits not less than 164 Credits (4 years)

(1) Language20 Credits
(2) Humanities8 Credits
(3) Science and Mathematics8 Credits
(4) Integrated education4 Credits
(5) Information Technology4 Credits
(1) Core courses12 Credits
(2)  Major Required courses72 Credits
(3) Major Elective Courses18 Credits
(3) Cooperative education17 Credits
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Institutions that approve and teach

Walailak University

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Approved by the University Council

June 11, 2019

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Admission Criteria

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Certificate

Office of the Higher Education Commission : OHEC

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Study path

The graduates may continue their education in master degree and Ph.D. degree in computer, information technology, or related field.

Scroll to Top