หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

Digital Content and Media

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Information Science Program in Digital Content and Media

ชื่อคุณวุฒิ

ภาษาไทย: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ)
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Information Science (Digital Content and Media)

ปรัชญา

       สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2563)  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นสามองค์ประกอบหลักคือ ดิจิทัลคอนเทนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรดิจิทัลและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ใน วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน ตามแนวโน้มและทิศทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถ
 1.  ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานได้
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ตามมาตรฐานสากลได้ (Digital content system)
 3. สร้างระบบบริการ (service system) ด้านดิจิทัลคอลเล็กชันและสื่อการเรียนรู้ (Instructional media) ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกันได้
 4. สร้างแนวคิดทางธุรกิจ (business model) เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะด้านผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
 2. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) และ Project Based Learning
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คอนเทนต์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสาร การวิจัย การจัดการสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1.  ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
 2. ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์ (Content Specialist)
 3. ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ (Web Content Manager)
 4. นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน (Digital Collection Developer)
 5. นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 6. ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer )
 7. นักพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด (Library Management System Developer

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต

(1) กลุ่มภาษา20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาบูรณาการ4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มสารสนเทศ4 หน่วยกิต
(1) มอดูลการรู้ดิจิทัล23 หน่วยกิต
(2) มอดูลระบบการจัดการความรู้24 หน่วยกิต
(3) มอดูลการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์19 หน่วยกิต
(4) มอดูลการจัดการบริการดิจิทัล20 หน่วยกิต
(5) มอดูลการจัดการดิจิทัลคอลเล็กชัน18 หน่วยกิต
(6) มอดูลการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์22 หน่วยกิต
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

Scroll to Top