Info

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

Multimedia Technology,

Animation and Game

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Multimedia Technology, Animation and Game

ชื่อคุณวุฒิ มคอ 3

ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Multimedia Technology, Animation and Game)

ปรัชญา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

          เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

          เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

ภารกิจ

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ
 2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของ สังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

 1. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ในระดับประเทศได้
 3. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวความคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ
 4. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
 5. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างมีอย่างมี ประสิทธิภาพและให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ

MTA

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 2. นักออกแบบกราฟิก
 3. นักออกแบบตัวละคร
 4.  แอนิเมเตอร์
 5. นักออกแบบบทภาพ
 6. ศิลปินดิจิทัล
 7. นักเขียนการ์ตูน
 8. นักสร้างโมเดล 3 มิติ
 9. นักสร้างเทคนิคพิเศษ
 10. นักออกแบบเกม
 11. ผู้พัฒนาเกม
 12. นักเขียนโปรแกรมเกม
 13. ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 14. ผู้ดูแลการผลิตงาน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต

(1) กลุ่มภาษา20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ2 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ3 หน่วยกิต
(6) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ7 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน73 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเลือก14 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา17 หน่วยกิต
ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขามัลติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ