Info

สารจากคณบดี

           สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาใกล้เคียงเพื่อพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหลายพันคนได้ไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันสำนักวิชาฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ หลักเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล และในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยหลักสูตรทั้งหมดได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากหลักสูตรที่ทันสมัยแล้ว สำนักวิชาฯ ยังเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการทำงานจึงมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับสถานประกอบการ รวมถึงการมีสหกิจศึกษา 1-3 ภาคการศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตของสำนักวิชาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

คณบดี
รศ.ดร.พูลพงศ์ บุญพราหมณ์

คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์