Info

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

 

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Information Science Program in Digital Content and Media

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ)
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Information Science (Digital Content and Media)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

               สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2563)  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นสามองค์ประกอบหลักคือ ดิจิทัลคอนเทนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรดิจิทัลและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ใน วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน ตามแนวโน้มและทิศทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)

วัตถุประสงค์

              สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะด้านผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
(2) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) และ Project Based Learning
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คอนเทนต์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสาร การวิจัย การจัดการสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2563) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะของวิชาชีพสารสนเทศ (Information Professional Competencies) ดังนี้

PLO1. มีสมรรถนะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL)

PLO2. มีสมรรถนะด้านระบบการจัดการความรู้(Knowledge Organization System: KOS)

PLO3. มีสมรรถนะด้านการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์(Digital Content Creation: DCC)

PLO4. มีสมรรถนะด้านการจัดการบริการดิจิทัล (Digital Information Services: DIS)

PLO5. มีสมรรถนะด้านการจัดการดิจิทัลคอลเล็กชัน (Digital Collection Management: DCM)

PLO6. มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์(Digital Content Entrepreneurship: DCE)

โดยภายใต้สมรรถนะหลักนี้ ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการทํางานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ตามแนวคิดของสภาเศรษฐกิจโลก คือ

(1) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)              

(2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

(3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                                                       

(4) การบริหารจัดการคน (People Management)

(5) การทํางานร่วมกับผู้อื่น (Coordinating with Others)                      

(6) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

(7) การประเมิน และตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)      

(8) มีใจรักการบริการ (Service Orientation)

(9) การเจรจาต่อรอง (Negotiation)                                                      

(10) ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility

แนวทางประกอบอาชีพ

 

(1)  ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)                

(2)  ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์ (Content Specialist)

(3)  ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ (Web Content Manager)          

(4)  นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน (Digital Collection Developer)

(5)  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)                               

(6)  ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer ) 

(7)  นักพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด (Library Management System Developer

แนวทางการศึกษาต่อ

 

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศและสื่อดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต  
  (1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต  
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต  
  (4) กลุ่มวิชาบูรณาการเเละการวิจัย 4 หน่วยกิต  
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต  
  (1) มอดูลการรู้ดิจิทัล 23 หน่วยกิต  
  (2) มอดูลระบบการจัดการความรู้ 24 หน่วยกิต  
  (3) มอดูลการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ 19 หน่วยกิต  
  (4) มอดูลการจัดการบริการดิจิทัล 20 หน่วยกิต  
  (5) มอดูลการจัดการดิจิทัลคอลเล็กชัน 18 หน่วยกิต  
  (6) มอดูลการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 22 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต  
4. หมวดสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต  

ช่องทางการติดต่อ

ดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ มวล.  DCM_WU DCM_Walailak

 

Scroll to Top