Info

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร  มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts (Digital Communication Arts)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

 ปรัชญาหลักสูตร คือ “หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” กล่าวคือ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาในด้านต่างๆ ของนิเทศศาสตร์ ทั้งด้านสื่อสารมวลชน และด้านสื่อสารการตลาด ซึ่งจะทำให้บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีการเรียนการสอนด้วยสื่อสมัยใหม่ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านสื่อและทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาด ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจะสามารถเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้กับการทำงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารในธุรกิจและสื่อสารในองค์กรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทั้งทางด้านกระบวนการผลิตสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และทางด้านการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดในธุรกิจ

2 ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารที่บูรณาการสื่อประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

3 พัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้คู่การปฏิบัติและฝึกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนภายใต้สถานการณ์จริง

4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานจริงทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยทักษะทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาวิชาชีพ เมื่อประกอบกับคุณสมบัติด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความใฝ่รู้ในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว จะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น

แนวทางประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
2) ผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
3) ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
4) กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5) ผู้สื่อข่าว
6) ช่างภาพ
7) ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
8) นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
9) ผู้ออกแบบสื่อ
10) นักสื่อสารมวลชนในทุกแขนง

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา 44,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษา20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ    4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ121 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาแกน4 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเอก72 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก28 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา17 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

นิเทศศาสตร์ดิจิทัลcommunication.arts.wu 

Bachelor of Communication Arts (Digital Communication Arts)