Info

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร  แผนการสอนแต่ละรายวิชา (มคอ.3)

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Multimedia Technology, Animation and Game

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Multimedia Technology, Animation and Game)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

ภารกิจ

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ
2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของ สังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างมีอย่างมี ประสิทธิภาพและให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ในระดับประเทศได้
3) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวความคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ
4) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
5) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
2) นักออกแบบกราฟิก
3) นักออกแบบตัวละคร
4) แอนิเมเตอร์
5) นักออกแบบบทภาพ
6) ศิลปินดิจิทัล
7) นักเขียนการ์ตูน
8) นักสร้างโมเดล 3 มิติ
9) นักสร้างเทคนิคพิเศษ
10) นักออกแบบเกม
11) ผู้พัฒนาเกม
12) นักเขียนโปรแกรมเกม
13) ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวข้อง
1)4 ผู้ดูแลการผลิตงาน

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขามัลติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-011ภาษาไทยพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)*
4 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์
ไม่นับรวรายวิชา GEN64021ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)*
16 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ
ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (2 หน่วยกิต)*
2 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 หน่วยกิต
7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่นับรวมรายวิชา ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (2 หน่วยกิต)*
7 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 124 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 73 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 14 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

Multimedia Technology and Animation WU MTA Walailak University