หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เป้นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการมุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีความรู้ทั้งในด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเรียนไปใน 2 แนวทางด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาโปรแกรม และด้านงานบริการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมุ่งหวังให้บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผ1ิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
3.เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความรู้และประสบการณ์จริง สามารถทํางานได้จริงในสาขาอาชีพที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตร
4.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวทันโลก รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมสําหรับการทํางานต่างๆ เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ ทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักพัฒนาโปรแกรม (Application Developer)
2) นักวิเคราะห์ธุรกิจไอที (IT Business Analyst)
3) ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
4) ผู้สนับสนุนงานทางด้านไอที (IT Operation Support)
5) ผู้ดูแลระบบ/เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (System/Network Administrator)
6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
7) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Entrepreneur)

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 13,200.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 158,400.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
(3) กลุ่มสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ 120 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 63 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเลือก 36 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

ไอที ม.วลัยลักษณ์ Website IT IT WU