Info

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

MITI

ชื่อหลักสูตร  มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Management of Information Technology Innovation (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Management of Information Technology Innovation)

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยึดมั่นการเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ 
   1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 
   2.  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
   3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
   4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 วิสัยทัศน์ของสำนักวิชา

ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN ) โดยมีพันธกิจ ดังนี้
   1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล 
   2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล
 
ปรัชญา ความสำคัญ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการนำไปบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวล

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   1.  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   2   อธิบายเนื้อหาสาระสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   3   ใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างถูกต้อง        
   4   ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   5   แก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   6   เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   7   เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้          
   8   ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร     420,000  บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 105,000  บาท

นักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      570,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  142,500.- บาท

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ITD เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672204