Info

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมา ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความต้องการจะนำความรู …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์ Read More »

เพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ ชุมชนตำบลกลายมีความต้องการจะนำความ …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์ Read More »

SDGs8

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน

ทีมคณาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิท …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน Read More »

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร ITD เปิดโลกทัศน์ นำนักศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ …

หลักสูตร ITD เปิดโลกทัศน์ นำนักศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม Read More »

นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Application ด้วย อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework)

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น หลักส …

นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Application ด้วย อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework) Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Open House ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น สำนักว …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Open House ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ จังหวัดราชบุรี Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำน …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ตีพิมพ์บทความจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล SCOPUS Q1

สาขาวิชาการจัดสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยา …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 Read More »

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศ บริการ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างมุมมองการถ่ายทอดสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 หลักสูตรดิจิทัลค …

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศ บริการ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างมุมมองการถ่ายทอดสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม Read More »