Home / Khundee Lamsub

Khundee Lamsub

คณาจารย์ DIM จัดจัดงานเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร

คณาจารย์ DIM จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ร่วมกับนักศ …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา กับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีส …

Read More »

หลักสูตร DIM จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร DIM ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัด …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัต …

Read More »

“อินเดีย….อยากเล่าก็เล่าไปเรื่อย” นศ. DIM แชร์ประสบการณ์สหกิจศึกษาต่างประเทศ

วันนี้เรามีบทความประสบการณ์ของนักศึกษา DIM รุ่นล่า …

Read More »

โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อ เป็นโครงการที่หลักสูตรกา …

Read More »