Home / sarinna jampaklai

sarinna jampaklai

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปร …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก …

Read More »

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์ หลักสูตร MIT เข้าร่วมสัมมนา”หัวข้อ: หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์หลักส …

Read More »

นักศึกษา internship student จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอผลงานในรายวิชา MIT-991 Seminar หลักสูตร MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นักศึกษา internship student จากประเทศฝรั่งเศส Bric …

Read More »

นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในงาน International Conference on Creative and Innovative Technology in Education 2018 (ICITE 2018)

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น แ …

Read More »

คุณเพ็ญสุภา นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

คุณเพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลัก …

Read More »

สอบป้องกันโครงงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  หลักสูตรวิท …

Read More »

สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาค 3/2560

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรปรัชญาดุษฎ …

Read More »