sarinna jampaklai

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสา …

Read More »

ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้ระบบ ZOOm

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 คุณสลิลทิพย์  รัสม …

Read More »

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโน …

Read More »

ภาพบรรยากาศการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้ระบบ ZOOm

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 คุณธีรัช สายช …

Read More »

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสา …

Read More »

แนะนำศิษย์เก่าปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันนี้ทางหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจั …

Read More »

แนะนำศิษย์เก่าปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันนี้ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเท …

Read More »

ผ่านไปแล้วสำหรับการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากาจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ในภาคการศึกษาที่ 3/2562  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชา …

Read More »