Home / sitthipong janprung

sitthipong janprung

บรรยากาศการนำเสนอชิ้นงานครั้งที่ 2 รายวิชาโครงงานสำหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจออกแบบและส่งโลโก้เข้าประกวด

สำนักนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีมัล …

Read More »

เรียนๆเล่นๆ บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-226 Game Introduction

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน อ.พรหมคีรี ร่วมแสดงบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกในโครงการ otopนวัตวิถี ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมออกแบบและนำเทคโนลียี VR มาใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน อ.พรหมคีรี ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ.ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ห้อง บงกชรัตน์ 3)

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

วันที่ 2 บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันกับบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา MTA60-103 : หลักการใช้สี

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

ภาพบรรยากาศ บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการ visual Effect แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

              & …

Read More »

บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการ visual Effect แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ครับ บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอั …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพิ่มความพร้อมแก่นักพัฒนาเกมมือถือและมัลติมีเดียรุ่นใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เสริมความ …

Read More »