Home / patsaraporn saena

patsaraporn saena

ประทับใจ “ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ วันที่ 26-27 มกราค …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดต่อเนื่อง ค่าย “เด็ก Like สาระ” ครั้งที่ 2 เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาร …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสั …

Read More »

การบรรยายเรื่องการปรับตัวขององค์การสื่อมวลชน สำหรับนักศึกษา นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

การบรรยายเรื่องการปรับตัวขององค์การสื่อมวลชน สำหรั …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ workshop เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานในสถานประกอบการ

พี่ๆ นิเทศ ปี 4 มีกิจกรรม workshop เพื่อเตรียมความ …

Read More »

ภาพบรรยากาศงาน Seed camp (กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพด้วย Smartphone และห้องวิทยุ)

ภาพบรรยากาศงาน Seed camp ทั้งกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ …

Read More »

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ห้องเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ น่าเรียน …

Read More »

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ห้องเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ น่าเรียน …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์และนำโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์แ …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศนักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอา …

Read More »