Home / ข่าวกิจกรรม (page 14)

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา2560

ภาพกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา …

Read More »

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ แ …

Read More »

เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ภาพบรรยากาศอันอบอุ่นของคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักส …

Read More »

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมนำเสนอผ …

Read More »

อบรม “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1”

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาส …

Read More »