Home / ข่าวกิจกรรม (page 4)

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในงาน International Conference on Creative and Innovative Technology in Education 2018 (ICITE 2018)

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น แ …

Read More »

คุณเพ็ญสุภา นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

คุณเพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลัก …

Read More »

แนวปฏิบัติที่ดี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นำเสนอ แนวปฏิบัติที่ดีตาม …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์และนำโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์แ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากรหลักสูตรวิ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีพบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรเทคโ …

Read More »

กิจกรรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น,การทำสีโมเดล จากอาจารย์ผู้ชำนาญด้าน Art Toys

กิจกรรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น,การทำสีโมเดล จา …

Read More »

Back to School! “DIM” พบปะนักศึกษาร่วมวางแผนการเรียน/การสหกิจศึกษาต่างประเทศ

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคกา …

Read More »

นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกิจกรรม Startup Entrepreneur 2018

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคมที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูต …

Read More »