Home / ข่าวกิจกรรม (page 5)

ข่าวกิจกรรม

แนวปฏิบัติที่ดี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นำเสนอ แนวปฏิบัติที่ดีตาม …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์และนำโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์แ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากรหลักสูตรวิ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีพบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรเทคโ …

Read More »

กิจกรรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น,การทำสีโมเดล จากอาจารย์ผู้ชำนาญด้าน Art Toys

กิจกรรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น,การทำสีโมเดล จา …

Read More »

Back to School! “DIM” พบปะนักศึกษาร่วมวางแผนการเรียน/การสหกิจศึกษาต่างประเทศ

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคกา …

Read More »

นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกิจกรรม Startup Entrepreneur 2018

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคมที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูต …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันลงพื้นที่หาอัตลักษณ์ และ ยกระดับผลิตภัณฑ์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมปร …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศนักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอา …

Read More »