School of Informatics
Interactive Multimedia
Animation and Game
Digital Content and Media
Intelligent Information Technology
Digital Technology in Medicine
Digital Communication Arts
Previous slide
Next slide
No data was found

9 เหตุผลทำไมต้องเรียนสารสนเทศ?

      สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่ประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองภาคอุตสากรรมดิจิทัล อยากรู้ว่า สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีความน่าสนใจอย่างไร พบกับ 9 เหตุผลทำไมต้องเรียนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ที่นี่

จำนวนนักศึกษา
0

(ปัจจุบัน)

เงินทุนวิจัยภายนอก (ลบ.)
0

(ปีงบประมาณ 2567)

บทความตีพิมพ์สะสม
0

(ฐานข้อมูล Scopus)

เงินสนับสนุนบริการวิชาการ (ลบ.)
0

(ปีงบประมาณ 2567)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเรียนการสอน

ข่าวกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ