5ส Green สำนักวิชาสารสนเทศ

5ส Green สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรม “WU Big Cleaning Day In love” 5ส.สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

ภาพการประชุมคณะกรรมการ 5ส Green สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพกิจกรรม Self Audit

ภาพก่อนการประเมินครั้งล่าสุด

ภาพหลังการประเมินครั้งล่าสุด

แผนผังห้องธุรการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

แผนผังโต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์

 

แผนผังเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร