หลักสูตร นิเทศศาสตร์

ปรัชญา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหลักสูตรการเรียน การสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตสื่อหลากหลายแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารที่หลอมรวมสื่อประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน (Convergence Media) และหลักสูตรยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน นอกจากนี้หลักสูตรยังเตรียมผู้เรียนให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ์


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์
3. ด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และ การทำงานเป็นทีม
4. ด้านคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ
5. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


แนวทางประกอบอาชีพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักโฆษณา
2) นักประชาสัมพันธ์
3) ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
4) กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5) ผู้สื่อข่าว
6) ช่างภาพ
7) ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
8) ผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
9) ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
10) นักสื่อสารมวลชนในทุกแขนง

Link ของหลักสูตร