หลักสูตร การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ปรัชญา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศดิจิทัลในสถาบันบริการสารสนเทศโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสารสนเทศ พร้อมทั้งการออกแบบและจัดการสื่อสารสนเทศดิจิทัล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บริการสารสนเทศบนเครือข่าย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินเดีย สาธารณรัฐเชค ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต


ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอน


เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศดิจิทัลเบื้องต้น
การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการบริการสารสนเทศ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
การออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์


การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่องานสารสนเทศ
ระบบอัตโนมัติสำหรับงานสารสนเทศ
การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานสารสนเทศ
การแปลงและสงวนรักษาทรัพยากรดิจิทัล


เส้นทางอาชีพ

Link ของหลักสูตร