หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีความรู้ทั้งในด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเรียนไปใน 2 แนวทางด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาโปรแกรม และด้านงานบริการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมุ่งหวังให้บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย


มี 2 แนวทางในการเรียน


Application Development

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรม) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆ การเรียนการสอนมุ่งเน้นในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเรีนยโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ


IT Service

มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านบรืการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดูแลและบริการฐานข้อมูล บริหารจัดการเคลือข่าย ปฎิบัติงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนมุ่งเน้น วิชาการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

เส้นทางอาชีพ