หลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำวิจัยที่ลุ่มลึก สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปประกอบอาชีพ พัฒนางาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์โลก และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง


กลุ่มงานวิจัย


Big Data Analytics

กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิจัยถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล ทั้งการเลือกและปรับใช้อัลกอริทึม รวมถึงการเสนออัลกอริทึม นอกจากนี้งานวิจัยยังครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบ Infarstructure เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่


Human-computer Interaction

กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือ Human-computer Interaction เน้นการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ อีกทั้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน AR, VR, ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาผลักดันงานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม


IT Management

กลุ่มวิจัย IT Management เป็นกลุ่มวิจัยที่ประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เพื่อเสนอนวัตกรรมในการจัดการ บริหารจัดการองค์กร การปรับ Business Process การจัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


Smart Technology

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นประยุกต์องค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีฝังตัว เทคโนโลยีอื่นๆ มาสนับสนุนและแก้ปัญหาของโจทย์ต่างๆ ที่ได้รับ


Link ของหลักสูตร

website
facebook