หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ปรัชญา

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เกม และแอนิเมชัน ไปประยุกตใช้ในงานต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพ และให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทําเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันในระดับประเทศได้
3) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวความคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ
4) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เกม และแอนิเมชัน
5) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม


แนวทางประกอบอาชีพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Producer)
2) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
3) นักออกแบบตัวละคร (Character Design Artist)
4) แอนิเมเตอร์ (Animator)
5) นักออกแบบบทภาพ (Storyboard Artist)
6) ศิลปินดิจิทัล (Digital Artist)
7) นักเขียนการ์ตูน (Comic Artist)
8) นักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler)
9) นักสร้างเทคนิคพิเศษ (Special Effect Artist)
10) นักออกแบบเกม (Game Designer)
11) ผู้พัฒนาเกม (Game Developer)
12) นักเขียนโปรแกรมเกม (Game Programmer)
13) ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวข้อง (Multimedia and Animation Entrepreneur)

Link ของหลักสูตร