หลักสูตร วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปรัชญา

เน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อเนื่อง
มุ่งเป้าหมายที่ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมเมื่อจบแต่ละชั้นปี
เน้นความสามารถในการสร้างซอฟต์แวร์


ความเข้มข้นของกลุ่มวิชาเฉพาะ


รายวิชาสนับสนุนทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

1.การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Mobile devices
2.การพัฒนาเว็บไซต์
3.การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
4.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์


รายวิชาที่เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน

1.การจัดการโครงการ
2.การออกแบบสถาปัตยกรรม
3.การทดสอบและประกันคุณภาพ
4.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.กระบวนการซอฟต์แวร์


กลุ่มวิชาเอกเลือกที่ทันสมัย


ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

1.เรียนรู้การออกแบบคลังข้อมูล(Data Warehouse) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจทางธุระกิจ
2.รู้จักเครื่องมือช่วยในการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูล (Digital Content Retrieval)
3.ทดลองใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เหมืองข้อมูล (Data Mining)


เทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด์

1.เรียนรู้การประมวลผลคลาวด์(Cloud Computing) และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services) สำหรับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
2.รู้จักเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว (Embedded systems) ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ (Internet of things)
3.ทดลองสร้างซอฟต์แวร์อัตโนมัติบนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)


เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process) ที่เป็นมาตรฐานสากล
2.รู้จักการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือทางวิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ (Reauirements Engineering)
3.ทดลองใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการทดสอบ (Test-driven Software Development)


การวิเคราะห์เนื้อหามัลติมีเดีย

1.เรียนรู้การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing) ด้วยวิธีการต่างๆ
2.รู้จักคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) และเขียนโปรแกรมประยุกต์กราฟิก
3.ทดลองการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เพื่อการสกัดคุณลักษณะ การวิเคราะห์ภาพ และการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุ

เส้นทางอาชีพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดแผ่นพับ: Link
Facebook Fanpage: Link